top of page

Medialiitto ry:n toimialastrategia-hankkeen osana toteutettiin Thinkathon-niminen työpaja, johon osallistui noin 50 henkeä eri puolilta Suomea. Mukana oli ammattilaisia erikokoisista mediayrityksistä, alan opiskelijoita ja freelancereita. Työpaja koostui erilaisista strukturoiduista ryhmätöistä, joissa perehdyttiin tärkeimpiin strategisiin kysymyksiin.

 

Tähän osioon on tuotu vapaaseen käyttöön osa Thinkathonin työryhmien tehtävä-kanvaksista. Niitä voi käyttää sekä pienemmissä että suuremmissa ryhmissä eri vaiheissa strategiatyötä.
 

Kullakin kanvaksella on oma teemansa. Osallistavaan työhön voi valita vain yhden kanvaksen, kaksi tai useampia tai kaikki.

Kanvasten teemat ja tarkoitus:
 

1. Tehtävä: Media-alan kannalta tärkeiden muutosdraivereiden nimeäminen ja vaikutusten arviointi. Tämän kanvaksen lähdemateriaalina kannattaa käyttää strategia-presentaation ensimmäistä, Analyysi-nimistä osaa. Trendit ja muutosdraiverit asetetaan nelikenttään vaikuttavuuden ja etenemisnopeuden mukaan. Sen jälkeen poimitaan kolme tärkeintä draiveria taulukkoon ja pohditaan, miten yritys aikoo/miten sen tulisi siihen konkreettisin teoin valmistautua.

2. Tehtävä: Kompetenssit. Strategiaa on hankala panna toimeen, jos yrityksen kompetenssit ja kyvykkyydet ovat sen kanssa ristiriidassa. Tämän kanvaksen tarkoitus on kartoittaa yrityksen mahdollista osaamisvajetta ja pohtia, miten se paikataan. Lisäksi pohditaan ammatinkuvien seuraavia muutosvaiheita. Viimeinen kysymys käsittelee johtamisen muutosta.

3. Tehtävä: Strategian merkitys. Strategia on sana, jonka jokainen yritys ymmärtää omalla tavallaan. Toimialan strategiatyön tarkoitus on helpottaa mediayrityksiä analysoimaan muutoksen seuraavia vaiheita, tunnistamaan tulevaisuuden kannalta tärkeimmät strategiset päätökset ja pohtimaan niiden toimeenpanon kannalta relevantit osa-alueet. Tämä tehtäväkanvas peilaa strategia-työkalua, ja Strategia-nimistä osiota presentaatiossa. Tehtävän tarkoitus on pohtia yrityksen omaa toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia.

4. Tehtävä: Uuden oppiminen. Toimenkuvat ovat mediayrityksissä muuttuneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja muutos jatkuu. Monien tutkimusten mukaan kyky oppia uutta on tulevaisuuden ammatillisen identiteetin kulmakiviä. Yritysten halu kouluttaa ja skaalata oppimista yritysten sisällä tulee olemaan yksi menestystekijä digitaalisen murroksen edetessä. Tässä tehtäväkanvaksessa syvennytään yrityksen olemassaolevien ammattien ja toimenkuvien muutokseen ja oppimistarpeeseen.

 

5. Tehtävä: Ansainta: kuluttaja. Digitaalinen mainonta on monessa mediayrityksessä yhä pienemmässä osassa ansainnan kokonaisuudesta, ja kehitys jatkuu. Kansainväliset digijätit haukkaavat puolet digimainnonnan potista. Kuluttajamaksujen, lähinnä tilausmaksujen, merkitys on etenkin uutismediassa noussut kansainväliseen fokukseen. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kuluttajien halu maksaa sisällöstä on poikkeuksellisen korkea, mutta seuraavien sukupolvien kohdalla tilanne voi muuttua. Tässä tehtäväkanvaksessa pohditaan maksamisen kanavia ja maksuhalukkuutta yleensä.

 

6. Tehtävä: Datan merkitys. Digitaalisen liiketoiminnan kehitys liittyy vääjäämättä datan hyödyntämisen kasvuun. Kuluttajat omaksuvat heidän tarpeitaan, tilanteitaan ja mieltymyksiään “ymmärtäviä” datan ja tekoäly-sovellusten ohjaamia palveluita. Dataohjautuvuus on tärkeää sekä tilausmyynnin kehittämiselle että sisällön jalostamiselle. Tässä tehtäväkanvaksessa pohditaan kuluttajaymmärryksen merkitystä sisällön tuotannossa.

 

7. Tehtävä: Uudet tulonlähteet. Median perinteisten ansaintakanavien rinnalle on strategisesti järkevää pohtia uusia tulonlähteitä toimialasta riippumatta. Parhaat yritykset ovat jo laskeneet uusien tulonlähteiden merkityksen, jos ja kun niiden nykybisnes supistuu esimerkiksi väestön ikääntymisen myötä. Uudet ansainnat voivat esimerkiksi paikalliselle medialle tarkoittaa keinoja kytkeytyä uudella tavalla yleisöön. Uuden ansainnan analysointi lähtee mediayrityksen omasta toimintaympäristöstä ja yhteistyömahdollisuuksista. Tässä kanvaksessa pohditaan, mitä uusien tulonlähteiden etsimisessä tulee ottaa huomioon.

 

8. Tehtävä: Median uusi rooli. Mediayritysten on jatkuvasti pohdittava suhdettaan kansainvälisiin digijätteihin, kuten Facebookiin ja Googleen. Niiden hyödyntäminen on osoittautunut monelle yritykselle ristiriitaiseksi tehtäväksi. Digijätit ovat alustoja myös uusille demokratian kannalta vaarallisille ilmiöille, kuten valeuutisille. Tässä tehtäväkanvaksessa pohditaan suhtautumista digitaalisiin alustajätteihin sekä uudenlaisen mediakasvatuksen mahdollisuutta.

 

+ Bonus: Tulevaisuuspyörä. Tämä on käsitteen jäsennyksen työkalu, sukua MindMap-työkalulle. Sitä käytetään Tehtävän 1 parina. Tarkoitus on ottaa yksi trendi ja pohtia sen seurauksia mahdollisimman monipuolisesti. Pyörää täytetään keskeltä käsin. Aluksi nimetään tarkasteltava trendi. Nimeämisen jälkeen trendin ensisijaiset, tärkeimmät seuraukset laitetaan ensimmäisen kehän renkaisiin. Kutakin seurausta pohditaan tämän jälkeen erikseen ja nimetään sen aiheuttamat tai sen edellyttämät seikat, ja niin edelleen. 

Yleisohje kanvasten käyttöön:

 

  • Aluksi: Kerro työskentelyn tarkoitus, mihin kaikki tähtää, miten tuloksia käytetään.

  • Määrittele kunkin kanvaksen täytölle tarkka aika. Noin 20 minuuttia kanvasta kohden riittää, jos kussakin ryhmässä on max 6 jäsentä.

  • Ryhmän tulee ennen ensimmäistä tehtävää käyttää noin 7 minuuttia esittelykierrokseen ja sopia kirjuri.

  • Lopuksi: On tärkeää purkaa työpajan anti ja ryhmätöiden tulokset  yhdessä ja keskustella niistä. Kukin ryhmä voi kiteyttäen esitellä omat kanvaksensa, ja ne voi koota yhteiselle, jaettavalle dokumentille. Tähän kannattaa varata aikaa. 

  • Rankan ajatustyön jälkeen kannattaa nauttia yhdessä lounas, kahvit tai muita virvokkeita. 

bottom of page